Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) van de Uitkijck bestaat uit zes personen; drie personeelsleden en drie ouders. De MR geeft leerkrachten en ouders van leerlingen de gelegenheid om mee te denken over en te participeren in de bestuurlijke aangelegenheden van de school. MR-leden worden in principe aangesteld voor een periode van twee jaar. Verkiezingen vinden plaats aan het eind van het schooljaar om aan het begin van het volgend schooljaar met een voltallige MR te kunnen starten.
De MR vergadert zeven keer per jaar, vaak de week voorafgaand aan de vergadering van het bestuur. De directeur van de school is meestal aanwezig bij de vergaderingen om sommige agendapunten toe te lichten. De vergaderingen en de notulen zijn openbaar. Het vergaderschema wordt daarom jaarlijks vastgesteld en op de jaarkalender vermeld. De notulen kunt u inzien door op het plaatje links te klikken.


De MR heeft tot taak:

• behartiging van de belangen van de school en haar leerlingen;
• bevordering van openheid en onderling overleg in de school;
• meedenken over het organisatorisch en onderwijskundig klimaat;
• controle van het financieel schoolbeleid;
• deelnemen aan het overleg binnen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting Eem-Vallei Educatief.

De medezeggenschapsraad dient advies te geven, dan wel instemming te verlenen aan door het bestuur voorgenomen besluiten, onder andere op het gebied van:
• aanstelling, ontslag, taakverdeling van het personeel;
• het beleid ten aanzien van de materiële exploitatie van de school;
• het beleid ten aanzien van de instandhouding van de openbare school.
 

Samenstelling MR 2011-2012

oudergeleding:
Nelleke Kersten - Brouwer, voorzitter
Mirjam Siegmann, secretariaat en GMR lid
Nahida Siouani, ouderbetrokkenheid

personeelsgeleding:
Raymond Mathu
Connie van Santen

Ruud Boele, GMR lid

Visie op medezeggenschap
Het woord 'medezeggenschap' kan de suggestie wekken dat de MR over alles iets te zeggen heeft. Dat is niet het geval. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, voor de uitvoering en het resultaat. De MR bestuurt dus niet, maar speelt wel een belangrijke rol bij de beleidsontwikkeling. Dat kan aan de ene kant door vragen te stellen of suggesties aan het bestuur te doen. Dat kan aan de andere kant door instemming of advies te verlenen.