Oudervereniging

Als ouder bent u graag betrokken bij het onderwijs van uw kind(eren). Naast goed onderwijs wilt u ook dat uw kinderen later met veel plezier terugdenken aan hun basisschooltijd. Het zijn vaak de bijzondere, extra activiteiten, het schoolkamp, de uitstapjes of de feestelijke momenten die het langst bijblijven. De oudervereniging heeft dan ook als doel om samen met de leerkrachten voor de kind(eren) activiteiten te organiseren die bijdragen aan (leer)plezier, saamhorigheid en betrokkenheid van ouders. 

Wat doen we?

Samen met het schoolteam maken we jaarlijks een planning, zodat er gedurende het hele jaar leuke, feestelijke activiteiten zijn.

We ondersteunen het team bij activiteiten die door school georganiseerd worden. Zoals het jaarlijkse schoolreisje en kamp in groep 8. Verder organiseert de oudervereniging ook diverse activiteiten op initiatief van ouders. Denk aan het sinterklaasfeest, een picknickontbijt, een knikkertoernooi of een samenzijn met het hele gezin op school. Ook de wisselende versiering van de school en de begeleiding van de schoolfotograaf zijn het werk van ouders. Daarnaast zijn er nog tal van momenten waarbij de oudervereniging namens alle ouders haar betrokkenheid toont, zoals kaarten of cadeautjes naar langdurig zieken of een bedankje tijdens een afscheid van een leerkracht. 

Hoe doen we dat?

Enthousiaste leden van de oudervereniging kunnen deel uit maken van één of meerdere commissies. Elke commissie richt zich op een bepaalde activiteit. In sommige commissies zitten naast enthousiaste ouders ook één of meer leerkrachten. Daarnaast helpen ook ouders incidenteel mee bij de uitvoering van een activiteit. Op deze manier is het voor iedere ouder mogelijk om een bijdrage te leveren die past qua tijd én interesse.

De overkoepelende organisatie en coördinatie van alle activiteiten is in handen van het bestuur en een aantal algemene leden*. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, een secretaris en de penningmeester.

Het bestuur van de oudervereniging vergadert iedere 6 weken. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Daarnaast is 1 keer per jaar de Algemene Ledenvergadering (ALV). Hierin blikken we terug op het voorgaande jaar, kijken we vooruit naar het komende jaar, verantwoordt het bestuur de financiële uitgaven en stellen de aanwezige leden gezamenlijk een aantal formele zaken vast. 

Informatie over de activiteiten van de oudervereniging is te vinden in de maandelijkse Uitkijckpost of wordt per email naar ouders gestuurd.

Lid worden van de oudervereniging

De oudervereniging streeft ernaar dat alle ouders/verzorgers van De Uitkijck met hun kinderen als lid van de oudervereniging staan ingeschreven. U ontvangt hiervoor een inschrijfformulier, zodra u uw kind heeft ingeschreven op De Uitkijck.
 
Bij dit inschrijfformulier ontvangt u tevens een machtigingsformulier waarmee u de ouderbijdrage desgewenst automatisch kunt laten afschrijven. Deze machtiging komt automatisch te verlopen wanneer uw kind De Uitkijck weer verlaat. En een formulier waarop u kunt aangeven wel of niet benaderd te willen worden voor diverse activiteiten.
 
Wij vragen u de ingevulde formulieren af te geven bij de conciërge, of daar te deponeren in het houten OV kistje (achter het raam).

Ouderbijdrage

Een aantal vaste activiteiten op school, zoals kamp en schoolreisjes, wordt niet door de overheid vergoed. Dit geldt natuurlijk ook voor de activiteiten die op initiatief van ouders voor de kinderen worden georganiseerd. Door het innen van een vrijwillige ouderbijdrage is het mogelijk dat we dit allemaal kunnen bekostigen. Deze bijdrage is voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld op € 52,- per kind. Klik hier voor meer specifieke informatie over de ouderbijdrage en hoe u deze kunt overmaken. Wij innen de ouderbijdrage bij voorkeur middels een doorlopende machtiging. Klik hier voor de machtiging.

Contact

Wilt u ook actief bijdragen aan een mooie basisschooltijd voor alle kinderen, heeft u ideeën of wilt u iets vragen, neem dan gerust  contact op met een van de ouders van de oudervereniging of stuur een mail via het mailsysteem van school (de STEV-mail). 


*Bestuur oudervereniging De Uitkijck 2016-2017:
 
naam functie
Wendy Buijsse - van Rooy voorzitter
Marjolijn Jansen-van der Giessen penningmeester
Jacqueline Dingemanse secretaris
Sandra van der Heiden algemeen lid
Tjarda Hatzmann algemeen lid
Meike Lanting-Cool algemeen lid
Saskia van Wessel algemeen lid
Cora Wolswijk lid namens het schoolteam